หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
 • รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการภาพรวม กปภ.ข.2 และกปภ.สาขาในสังกัด

   

 •  

  ข้อมูลสถิติการให้บริการ กปภ. เขต2 เดือนตุลาคม ปี2563
  ประเภท จำนวน หน่วย
  จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 806,801 ราย
  กำลังผลิตที่ใช้งาน 762,868 ลบ.ม./วัน
  ปริมาณน้ำผลิต 35,077,532 ลบ.ม.
  ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 34,043,140 ลบ.ม.
  ปริมาณน้ำจำหน่าย 19,952,205 ลบ.ม.
  รายงานสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำของกปภ. เขต2 (ราย)
  ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
  2564 806,801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2563 778,038 780,478 782,720 784,755 786,674 786,636 789,666 792,502 795,878 798,483 801,160 803,422
  2562 742,150 743,983 745,641 757,110 758,892 761,068 763,138 765,708 768,040 770,742 773,831 775,553

  รายงานสถิติข้อมูลกำลังผลิตที่ใช้งานของกปภ. เขต2 (ลบ.ม./วัน)
  ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
  2564 762,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2563 803,523 806,018 788,893 804,950 763,610 774,493 786,165 785,993 796,478 782,466 784,231 785,636
  2562 711,757 752,813 695,462 709,835 764,991 706,980 799,740 796,164 805,558 800,917 798,261 806,305

  รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตของกปภ. เขต2 (ลบ.ม.)
  ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
  2564 35,077,532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2563 34,858,644 33,811,104 34,276,904 34,902,152 32,752,896 35,340,716 35,070,604 36,108,096 34,823,112 35,289,493 35,492,352 34,247,629
  2562 31,808,084 31,863,164 32,591,108 33,216,316 31,288,764 34,521,800 34,140,520 35,826,680 34,400,152 35,198,932 35,335,144 34,011,824

  รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายของกปภ. เขต2 (ลบ.ม.)
  ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
  2564 34,043,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2563 33,862,772 32,945,020 33,389,612 33,903,488 31,885,408 34,296,788 34,047,496 35,021,240 33,653,512 33,947,135 33,987,801 32,912,566
  2562 30,815,564 30,732,078 31,640,512 32,305,620 30,427,872 33,405,180 33,104,696 34,697,256 33,220,012 33,578,712 33,830,928 32,592,846

  รายงานสถิติข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของกปภ. เขต2 (ลบ.ม.)
  ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
  2564 19,952,205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2563 19,446,284 20,436,892 20,016,684 20,616,860 21,009,548 20,409,214 22,534,128 21,496,316 21,557,628 20,432,579 20,878,585 20,723,040
  2562 18,791,924 19,522,032 19,268,400 19,476,648 20,664,214 18,779,404 21,504,056 21,108,620 21,071,256 19,970,580 20,704,594 20,270,964

เลื่อนขึ้นข้างบน