กปภ. แจ้งปิดระบบและงดให้บริการ 2 ช่องทาง PWA Contact Center 1662 และ PWA Line Official

กปภ. แจ้งปิดระบบและงดให้บริการ 2 ช่องทาง PWA Contact Center 1662 และ PWA Line Official

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ