กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ ฮิต
กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง ปี 2562 16
การกำหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศประจำปี 2562 226
กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง ปี 2561 187
การตั้งค่าใช้งาน PWA Mail บนโทรศัพท์มือถือ 1133
ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยของ กปภ. (สำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ กปภ.เขต ) 628
คู่มือการใช้งานเครือข่ายสำหรับพนักงานบรรจุใหม่ 4645
คู่มือการใช้งานโปรเเกรม Open Source 1226
มาตรการการบริหารจัดการห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ส่วนภูมิภาคในภาวะวิกฤติ 372
คู่มือการตั้งค่า Proxy การใช้ internet ผ่าน wireless กปภ.เขต 2 467
คู่มือการลงทะเบียนระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้อินเทอร์เน็ต 347
แสดง #