ภาค 1 ประกอบด้วยเขต 9 และเขต 10 ภาค 2 ประกอบด้วยเขต 6 และเขต 7 ภาค 3 ประกอบด้วยเขต 1 และเขต 8 ภาค 5 ประกอบด้วยเขต 4 และเขต 5 ภาค 4 ประกอบด้วยเขต 2 และเขต 3