ข้อมูลแหล่งน้ำ ขนาดกำลังการผลิต และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ
หน่วยบริการ
ขนาดกำลังการผลิต
(ลบ.ม./ช.ม.)
ชื่อแหล่งน้ำ/หน่วยน้ำที่ขาย
แม่ข่ายวิเศษชัยชาญ
250 คลองขุน, บ่อบาดาล 2 บ่อ, แม่น้ำน้อย
รวม
250