ข้อมูลแหล่งน้ำ ขนาดกำลังการผลิต และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ
หน่วยบริการ
ขนาดกำลังการผลิต
(ลบ.ม./ช.ม.)
ชื่อแหล่งน้ำ/หน่วยน้ำที่ขาย
แม่ข่ายท่าเรือ
350 คลองชลประทานชัยนาท- ป่าสัก, แม่น้ำป่าสัก
หน่วยบริการภาชี
100 คลองชลประทานระพีพัฒน์, บ่อบาดาล
รวม
450