ข้อมูลแหล่งน้ำ ขนาดกำลังการผลิต และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี
หน่วยบริการ
ขนาดกำลังการผลิต
(ลบ.ม./ช.ม.)
ชื่อแหล่งน้ำ/หน่วยน้ำที่ขาย
แม่ข่ายสิงห์บุรี
400 แม่น้ำเจ้าพระยา,บ่อบาดาล
หน่วยบริการถอนสมอ
100 แม่น้ำน้อย,บ่อบาดาล
หน่วยบริการบางระจัน
100 แม่น้ำน้อย,บ่อบาดาล
รวม
600