ข้อมูลแหล่งน้ำ ขนาดกำลังการผลิต และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา
หน่วยบริการ
ขนาดกำลังการผลิต
(ลบ.ม./ช.ม.)
ชื่อแหล่งน้ำ/หน่วยน้ำที่ขาย
แม่ข่ายเสนา
500 บ่อบาดาล, แม่น้ำน้อย,
สามกอบ่อที่ 4 และ 5,
แม่น้ำเจ้าพระยา
รวม
500