ข้อมูลแหล่งน้ำ ขนาดกำลังการผลิต และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต
หน่วยบริการ
ขนาดกำลังการผลิต
(ลบ.ม./ช.ม.)
ชื่อแหล่งน้ำ/หน่วยน้ำที่ขาย
แม่ข่ายรังสิต
- ซื้อน้ำจากบ.เอกชน, ไม่มีแหล่งน้ำดิบในพื้นที่
รวม
-