ข้อมูลแหล่งน้ำ ขนาดกำลังการผลิต และหน่วยบริการ กปภ.สาขาพระพุทธบาท
หน่วยบริการ
ขนาดกำลังการผลิต
(ลบ.ม./ช.ม.)
ชื่อแหล่งน้ำ/หน่วยน้ำที่ขาย
แม่ข่ายพระพุทธบาท
950 คลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก,
คลองอนุศาสนนันท์/ชลประทาน
หน่วยบริการพระพุทธบาท
รับน้ำจากแม่ข่ายหนองโดน
หน่วยบริการหน้าพระลาน
200
รับน้ำจากแม่ข่ายหนองโดน,
สถานีจ่ายทับกวาง
รวม 1,100