ข้อมูลแหล่งน้ำ ขนาดกำลังการผลิต และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี
หน่วยบริการ
ขนาดกำลังการผลิต
(ลบ.ม./ช.ม.)
ชื่อแหล่งน้ำ/หน่วยน้ำที่ขาย
แม่ข่ายปทุมธานี
4,000
ซื้อน้ำจากบ.เอกชน, แม่น้ำเจ้าพระยา
รวม
4,000