ข้อมูลแหล่งน้ำ ขนาดกำลังการผลิต และหน่วยบริการ กปภ.สาขามวกเหล็ก
หน่วยบริการ
ขนาดกำลังการผลิต
(ลบ.ม./ช.ม.)
ชื่อแหล่งน้ำ/หน่วยน้ำที่ขาย
แม่ข่ายมวกเหล็ก
350 แม่น้ำป่าสัก,คลองมวกเหล็ก
หน่วยบริการกลางดง
150 บ่อบาดาล 2 บ่อ,
หน่วยบริการกลางดง
หน่วยบริการทับกวาง
600 แม่น้ำป่าสัก,บ่อบาดาล 2 บ่อ,
หน่วยบริการทับกวาง
รวม
1,100