ข้อมูลแหล่งน้ำ ขนาดกำลังการผลิต และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี
หน่วยบริการ
ขนาดกำลังการผลิต
(ลบ.ม./ช.ม.)
ชื่อแหล่งน้ำ/หน่วยน้ำที่ขาย
แม่ข่ายครบุรี
140 แม่น้ำลำแซะ
หน่วยบริการจระเข้หิน 50 แม่น้ำลำมูลบน
หน่วยบริการเสิงสาง 50 คลองลำปลายมาศ ,แม่น้ำลำปลายมาศ
หน่วยบริการโนนสมบูรณ์ 50 คลองลำปลายมาศ ,แม่น้ำลำปลายมาศ
รวม
290