ข้อมูลแหล่งน้ำ ขนาดกำลังการผลิต และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด
หน่วยบริการ
ขนาดกำลังการผลิต
(ลบ.ม./ช.ม.)
ชื่อแหล่งน้ำ/หน่วยน้ำที่ขาย
แม่ข่ายด่านขุนทด
400
โนนสะเดา, บ้านหาญ,
อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร
รวม
400