ข้อมูลแหล่งน้ำ ขนาดกำลังการผลิต และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง
หน่วยบริการ
ขนาดกำลังการผลิต
(ลบ.ม./ช.ม.)
ชื่อแหล่งน้ำ/หน่วยน้ำที่ขาย
แม่ข่ายชุมพวง
100 แม่น้ำลำมูลบน
หน่วยบริการประทาย
100 แม่น้ำลำมูลบน, แม่น้ำสะแทค
รวม
200