ข้อมูลแหล่งน้ำ ขนาดกำลังการผลิต และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล
หน่วยบริการ
ขนาดกำลังการผลิต
(ลบ.ม./ช.ม.)
ชื่อแหล่งน้ำ/หน่วยน้ำที่ขาย
แม่ข่ายชัยบาดาล
367 แม่น้ำป่าสัก
หน่วยบริการสระโบสถ์
28 บ่อบาดาล 4 บ่ิอ
หน่วยบริการโคกเจริญ
65 สระพักน้ำดิบโคกเจริญ, สระร้อยไร่
รวม
460