ข้อมูลแหล่งน้ำ ขนาดกำลังการผลิต และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่
หน่วยบริการ
ขนาดกำลังการผลิต
(ลบ.ม./ช.ม.)
ชื่อแหล่งน้ำ/หน่วยน้ำที่ขาย
แม่ข่ายบ้านหมี่
400 คลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก
หน่วยบริการโคกสำโรง
400 คลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก
หน่วยบริการหนองม่วง
85 บ่อบาดาล
รวม
885