ข้อมูลแหล่งน้ำ ขนาดกำลังการผลิต และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง
หน่วยบริการ
ขนาดกำลังการผลิต
(ลบ.ม./ช.ม.)
ชื่อแหล่งน้ำ/หน่วยน้ำที่ขาย
แม่ข่ายอ่างทอง
160 แม่น้ำเจ้าพระยา
หน่วยบริการแสวงหา
120 บ่อบาดาล
หน่วยบริการป่าโมก
-
รับน้ำมาจาก ม.อ่างทอง
รวม
180