ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > สาระน่ารู้
สาระน่ารู้
 • ทำไมค่าน้ำสูงผิดปกติ   ( 0 รายการ )
  1. ค่าน้ำสูงผิดปกติอาจเกิดจากการรั่วไหลภายในบ้าน ได้แก่ ท่อแตก-รั่ว อุปกรณ์สุขภัณฑ์รั่วไหล  ทำให้มาตรวัดน้ำเดินตลอดเวลา จึงควรหมั่นตรวจสอบโดยการปิดก๊อกน้ำทุกตัว  แล้งสังเกตดูการทำงานของมาตรวัดน้ำ  หากพบว่าใบพัดในมาตรวัดน้ำยังเดินอยู่แสดงว่ามีท่อรั่วภายใน ก็ให้รีบติดต่อช่างมาทำการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว
  2. กรณีที่ลูกค้าไม่ได้พักอาศัยอยู่เป็นประจำควรทำการปิดประตูน้ำหลังมาตรวัดน้ำไว้เสมอ  หากมีท่อรั่วภายในบ้านก็จะไม่ต้องสูญเสียน้ำที่จะทำให้ต้องจ่ายค่าน้ำสูง ขึ้นด้วย
 • น้ำไม่ไหลจะทำอย่างไร   ( 0 รายการ )
  1. ตรวจดูประตูน้ำทั้งด้านหน้าและด้านหลังมาตรวัดน้ำว่าเปิดอยู่หรือไม่
  2. สอบถามเพื่อนบ้านข้างเคียงว่าน้ำประปาไหลหรือไม่
  3. สอบถามไปยัง กปภ.สาขา ในพื้นที่ที่ท่านใช้บริการ
  4. ทุกบ้านควรมีถังเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500-1,000 ลิตร
 • สาเหตุน้ำประปาไหลอ่อน   ( 0 รายการ )
            อาจเกิดจากสภาพพื้นที่จ่ายน้ำที่เป็นเนินสูงต่ำไม่เท่ากันและมีการใช้น้ำประปาพร้อมกันในช่วงเช้า-เย็น  จึงทำให้แรงดันน้ำประปาลดต่ำลงและไหลอ่อนลง  หากลูกค้าประสบปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนผิดปกติ  โปรดแจ้ง กปภ.สาขา ในพื้นที่ที่ท่านใช้บริการทราบ
 • การรักษาคุณภาพน้ำประปาดื่มได้   ( 0 รายการ )
  1. หมั่นตรวจสอบท่อประปา สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำภายในบ้าน  หากผุกร่อนเป็นสนิมควรเปลี่ยนใหม่
  2. ไม่ควรติดเครื่องปั๊มน้ำสูบน้ำโดยตรงจากเส้นท่อ เพราะหากมีท่อแตก-รั่ว เครื่องสูบน้ำจะดูดเอาสิ่งสกปรกเข้าไปในเส้นท่อด้วย
  3. เมื่อใช้เครื่องกรองน้ำ ควรทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำตามที่ระบุไว้  เพราะเครื่องกรองน้ำอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้  หากไม่ล้างทำความสะอาดตามข้อแนะนำของผู้ผลิต
  4. ควรทำความสะอาดถังเก็บน้ำหรือบ่อพักน้ำสม่ำเสมอ เพราะอาจมีสิ่งสกปรกเข้าไปปะปนอยู่ในถังเก็บน้ำก็ได้
 • โครงการน้ำประปาดื่มได้   ( 0 รายการ )
            น้ำประปาของ กปภ. ที่ผลิตจากโรงกรองน้ำทุกแห่ง มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถดื่มได้ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคขององค์การอนามัยโลก(WHO)  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น กปภ. จึงร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ประกาศรับรองพื้นที่โครงการน้ำประปาดื่มได้ขึ้นปีละประมาณ 10 แห่ง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการบริโภคน้ำ ประปามากยิ่งขึ้น
             การประกาศรับรองว่าน้ำประปาดื่มได้จากกรมอนามัยนี้  นอกจากประชาชนจะไม่มีค่าใช้จ่ายจากการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดแล้ว  ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนภูมิภาคอีกด้วย
             ในการดำเนินโครงการ กรมอนามัยจะเป็นผู้ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาของ กปภ. อย่างละเอียด  โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดจะเก็บตัวอย่างน้ำประปาบริเวณต้นทางที่โรงกรองน้ำและปลายทางของระบบจ่ายน้ำหรือบริเวณสถานที่สาธารณะ เช่น ตลาดสด โรงเรียน สถานที่ราชการ เพื่อนำมาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย แห่งละ 2 ครั้ง ใช้ระยะเวลาห่างกันประมาณ 1-2 เดือน หากคุณภาพน้ำ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้ง 2 ครั้ง ก็จะประกาศรับรองให้เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ได้มีการปรับปรุงระบบท่อส่งจ่ายน้ำแล้ว
             หลังจากประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้วจะยังคงมีการติดตามเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำประปาในบ้านของลูกค้าที่อยู่ในเขตพื้นที่น้ำประปาดื่ม ได้มีคุณภาพดีตลอดเวลาอย่างไรก็ตามลูกค้าควรหมั่นตรวจสอบระบบท่อ อุปกรณ์ บ่อพักน้ำในบ้านอย่างสม่ำเสมอด้วยว่าอยู่ในสภาพดีตลอดเวลาเช่นกัน
 • น้ำมีกลิ่นคลอรีนมีอันตราย?   ( 0 รายการ )
           กปภ. ใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาเพื่อให้น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่มและมีความปลอดภัยต่อประชาชน น้ำในบางพื้นที่อาจมีกลิ่นคลอรีนสูง  โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ใกล้แหล่งผลิตจ่ายน้ำ  แต่ขอให้มั่นใจว่าปริมาณคลอรีนที่ผสมอยู่ในน้ำประปานั้น อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด
          กลิ่นคลอรีนในน้ำประปา แสดงถึงความปลอดภัยว่าน้ำประปาที่ส่งมาถึงบ้านท่านสะอาดปราศจากเชื้อโรคแน่นอน จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือทำให้เจ็บป่วยเมื่อดื่มน้ำประปา
            ถ้าท่านไม่คุ้นเคยกับกลิ่นคลอรีนที่เติมในน้ำประปาสามารถแก้ไขได้ง่ายนิดเดียว เพียงแค่นำน้ำประปาใส่ภาชนะที่สะอาด (ไม่ควรปิดฝามิดชิด)  ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน กลิ่นคลอรีนจะระเหยหมดไป  ท้งนี้ ภาชนะที่รองรับน้ำประปาต้องมีความสะอาดด้วย จึงจะทำให้น้ำประปาที่เก็บไว้มีความสะอาดเมื่อนำไปใช้
 • ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา   ( 0 รายการ )
            เมื่อพูดถึงการผลิตน้ำประปา  หลายคนอาจมีความเข้าใจว่า  น้ำประปาคือน้ำที่สูบขึ้นมาจากแหล่งน้ำตาม
  ธรรมชาติ ที่มีอยู่โดยทั่วไปและไม่ ต้องซื้อหา  เมื่อสูบขึ้นมาแล้วจ่ายผ่านไปตามเส้นท่อ  เพื่อให้ประชาชนอย่าง
  พวกเราทุกคนได้ใช้กัน   แต่ในความเป็นจริงแล้ว  กว่าที่เราทุกคนจะได้มีน้ำประปาที่ใสสะอาด ปลอดภัย ไว้ใช้
  สำหรับอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนั้น  น้ำประปาจะต้องผ่านขบวนการผลิตหลายขั้นตอน ได้แก่ การจัดหา
  แหล่งน้ำดิบที่คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอที่จะใช้ในการผลิตน้ำประปา  การตรวจสอบคุณภาพของน้ำดิบ  การ
  ปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ การกำจัดสิ่งที่ปนเปื้อนมากับน้ำ การทำให้ตกตะกอน การกรองจนใสสะอาด การฆ่าเชื้อ
  โรค และตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนสูบจ่ายไปให้กับประชาชน
             การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำดิบหรือการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบผลิตและวางท่อ ส่งน้ำเพิ่มเพื่อขยาย
  พื้นที่ให้บริการ จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลทั้งนี้เพื่อให้มีน้ำประปาบริการอย่าง สม่ำเสมอ และเพื่อให้
  ผู้ที่ยังไม่มีโอกาสใช้น้ำประปา ได้มีโอกาสใช้น้ำประปาจากการลงทุนวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ
             จากสถานการณ์แหล่งน้ำในปัจจุบัน กปภ. มีความจำเป็นต้องซื้อน้ำดิบจากแหล่งน้ำของเอกชนและส่วน
  ราชการมาผลิตเป็นน้ำ ประปา  เนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
 • คำนิยามสำคัญในระบบประปา   ( 0 รายการ )
  • มาตรวัดน้ำ  หมายถึง  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ กปภ.สาขา ได้ติดตั้งให้กับลูกค้าเพื่อวัดปริมาณน้ำ
  • เครื่องกั้นน้ำ  หมายถึง  ประตูน้ำที่ติดตั้งอยู่หน้าหรือหลังมาตรวัดน้ำ  ซึ่งมีไว้สำหรับปิดและเปิดน้ำ
  • จุดที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ  หมายถึง สถานที่ที่ถูกกำหนดเป็นที่ตั้งมาตรวัดน้ำและเครื่องกั้นน้ำ  เพื่อให้มีการอ่านมาตรได้อย่างสะดวก
  • ท่อและอุปกรณ์ภายใน  หมายถึง  ท่อและอุปกรณ์ที่ต่อจากหลังมาตรวัดน้ำเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้น้ำหรืออาคารของลูกค้า
  • ท่อและอุปกรณ์ภายนอก  หมายถึง  ท่อและอุปกรณ์ที่ต่อจากมาตรวัดน้ำออกไปบรรจบกับท่อจ่ายน้ำ
  • ค่าบริการทั่วไป  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตามขนาดมาตรที่ติดตั้ง  เพื่อนำไปใช้ในการบำรุงรักษา ซ่อม หรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ อุปกรณ์ และท่อจ่ายน้ำ
 • ข้อควรระวังการใช้น้ำประปา   ( 1 Article )
  1. การละเมิดการใช้น้ำประปา เช่น การต่อท่อประปาตรงโดยไม่ผ่านมาตรวัดน้ำ การลักใช้น้ำตลอดจนการกระทำใด ๆ ที่ทำให้มาตรวัดน้ำวัดค่าผิดไปจากการใช้น้ำประปาจริง ๆ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเท่ากับเป็นการลักทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์ของ กปภ.  ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ผู้ละเมิดจะต้องถูกดำเนินคดีฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญา
  2. กรณี มาตรวัดน้ำชำรุดหรือต้องการย้ายมาตรวัดน้ำ ลูกค้าต้องแจ้งให้ กปภ.สาขา ทราบโดยเร็วที่สุด  เพื่อ กปภ.สาขา จะได้เข้าไปทำการซ่อมแซมแก้ไขต่อไป
  3. หากพบ ข้อชำรุดหรือข้อบกพร่อง เช่น การแตกรั่วของเส้นท่อตั้งแต่มาตรวัดน้ำออกไปยังเส้นท่อภายนอกมาตรวัดน้ำ  โปรดแจ้งให้ กปภ.สาขา ทราบเพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขต่อไป
  4. ลูกค้าไม่ควรติดตั้งปั๊มน้ำโดยต่อตรงจากเส้นท่อ  โดยควรปล่อยให้น้ำประปาไหลลงบ่อพักน้ำเสียก่อนแล้วจึงสูบน้ำจากบ่อพักไปใช้ การติดตั้งปั๊มน้ำโดยต่อตรงจากเส้นท่อ อาจทำให้ท่อและมาตรวัดน้ำชำรุดได้ง่าย  รวมทั้งเป็นการทำให้ผู้ใช้น้ำรายอื่นเดือดร้อนด้วย  ทั้งนี้การมีถังหรือบ่อพักน้ำสำรองในบ้านประมาณ 500-1,000 ลิตร  จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าท่านมีน้ำประปาใช้ตลอดเวลาถึงแม้จะมีท่อประปาแตก อยู่นอกบ้านก็ตาม
  5. ลูกค้า จะต้องไม่กระทำการซ่อมแซม แก้ไขดัดแปลงหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดกับมาตรวัดน้ำประตูน้ำ (วาล์ว) หรือท่ออุปกรณ์นอกมาตรวัดน้ำเป็นอันขาด
  6. กรณี ทีลวดหรือวัตถุใด ๆ ที่ กปภ. ได้ทำการตีตราผนึกไว้ที่ตัวมาตรหรือประตูน้ำเกิดชำรุดเสียหายหรือสูญหายไป  รวมทั้งตัวมาตรวัดน้ำ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ใดก็ตาม  ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ กปภ.สาขา ทราบโดยเร็วที่สุดอย่างช้าไม่เกิน 3 วัน
  7. ลูกค้า จะต้องชำระเงินค่าน้ำ ค่าบริการอื่น ๆ และค่าเสียหายทันทีที่พนักงาน กปภ. นำใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ไปขอเก็บเงิน มิฉะนั้นผู้ใช้น้ำจะต้องนำเงินไปชำระที่ กปภ.สาขา ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือเตือน หากพ้นกำหนดแล้ว ลูกค้ายังไม่นำเงินไปชำระ กปภ. จะงดง่ายน้ำ (ตัดมาตรวัดน้ำ)
  8. การชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ลูกค้าจะต้องขอรับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
  9. เมื่อกลุ่มบุคคลใดมาติดต่อรับจ้างดัดแปลงหรือแก้ไขมาตรวัดน้ำหรืออุปกรณ์ประกอบ โปรดแจ้งให้ กปภ.สาขา ในพื้นที่ของลูกค้าทราบทันที  ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยกันรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างตนเป็นพนักงาน กปภ. มาติดต่อกับลูกค้าครั้งใดก็ตาม  ขอให้ลูกค้าตรวจสอบหนังสือแนะนำตัวของพนักงานในการเข้ามาตรวจสอบมาตรวัดน้ำ เช่น บัตรประจำตัวพนักงาน กปภ. โดยการจดเลขที่บัตร ชื่อ สกุลไว้ก่อนที่จะให้พนักงานเข้าทำการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการกล่าวอ้างเป็นพนักงานประปา


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937