ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > สาระน่ารู้ > ข้อควรระวังในการใช้น้ำประปา
ข้อควรระวังในการใช้น้ำประปา
  1. การละเมิดการใช้น้ำประปา เช่น การต่อท่อประปาตรงโดยไม่ผ่านมาตรวัดน้ำ การลักใช้น้ำตลอดจนการกระทำใด ๆ ที่ทำให้มาตรวัดน้ำวัดค่าผิดไปจากการใช้น้ำประปาจริง ๆ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเท่ากับเป็นการลักทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์ของ กปภ.  ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ผู้ละเมิดจะต้องถูกดำเนินคดีฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญา
  2. กรณี มาตรวัดน้ำชำรุดหรือต้องการย้ายมาตรวัดน้ำ ลูกค้าต้องแจ้งให้ กปภ.สาขา ทราบโดยเร็วที่สุด  เพื่อ กปภ.สาขา จะได้เข้าไปทำการซ่อมแซมแก้ไขต่อไป
  3. หากพบ ข้อชำรุดหรือข้อบกพร่อง เช่น การแตกรั่วของเส้นท่อตั้งแต่มาตรวัดน้ำออกไปยังเส้นท่อภายนอกมาตรวัดน้ำ  โปรดแจ้งให้ กปภ.สาขา ทราบเพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขต่อไป
  4. ลูกค้าไม่ควรติดตั้งปั๊มน้ำโดยต่อตรงจากเส้นท่อ  โดยควรปล่อยให้น้ำประปาไหลลงบ่อพักน้ำเสียก่อนแล้วจึงสูบน้ำจากบ่อพักไปใช้ การติดตั้งปั๊มน้ำโดยต่อตรงจากเส้นท่อ อาจทำให้ท่อและมาตรวัดน้ำชำรุดได้ง่าย  รวมทั้งเป็นการทำให้ผู้ใช้น้ำรายอื่นเดือดร้อนด้วย  ทั้งนี้การมีถังหรือบ่อพักน้ำสำรองในบ้านประมาณ 500-1,000 ลิตร  จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าท่านมีน้ำประปาใช้ตลอดเวลาถึงแม้จะมีท่อประปาแตก อยู่นอกบ้านก็ตาม
  5. ลูกค้า จะต้องไม่กระทำการซ่อมแซม แก้ไขดัดแปลงหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดกับมาตรวัดน้ำประตูน้ำ (วาล์ว) หรือท่ออุปกรณ์นอกมาตรวัดน้ำเป็นอันขาด
  6. กรณี ทีลวดหรือวัตถุใด ๆ ที่ กปภ. ได้ทำการตีตราผนึกไว้ที่ตัวมาตรหรือประตูน้ำเกิดชำรุดเสียหายหรือสูญหายไป  รวมทั้งตัวมาตรวัดน้ำ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ใดก็ตาม  ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ กปภ.สาขา ทราบโดยเร็วที่สุดอย่างช้าไม่เกิน 3 วัน
  7. ลูกค้า จะต้องชำระเงินค่าน้ำ ค่าบริการอื่น ๆ และค่าเสียหายทันทีที่พนักงาน กปภ. นำใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ไปขอเก็บเงิน มิฉะนั้นผู้ใช้น้ำจะต้องนำเงินไปชำระที่ กปภ.สาขา ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือเตือน หากพ้นกำหนดแล้ว ลูกค้ายังไม่นำเงินไปชำระ กปภ. จะงดง่ายน้ำ (ตัดมาตรวัดน้ำ)
  8. การชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ลูกค้าจะต้องขอรับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
  9. เมื่อกลุ่มบุคคลใดมาติดต่อรับจ้างดัดแปลงหรือแก้ไขมาตรวัดน้ำหรืออุปกรณ์ประกอบ โปรดแจ้งให้ กปภ.สาขา ในพื้นที่ของลูกค้าทราบทันที  ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยกันรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างตนเป็นพนักงาน กปภ. มาติดต่อกับลูกค้าครั้งใดก็ตาม  ขอให้ลูกค้าตรวจสอบหนังสือแนะนำตัวของพนักงานในการเข้ามาตรวจสอบมาตรวัดน้ำ เช่น บัตรประจำตัวพนักงาน กปภ. โดยการจดเลขที่บัตร ชื่อ สกุลไว้ก่อนที่จะให้พนักงานเข้าทำการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการกล่าวอ้างเป็นพนักงานประปา
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 กปภ.สาขาปทุมธานี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานพัฒนาประปาดื่มได้ประจำปี 2557
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937