ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > สาระน่ารู้ > ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา
ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา
          เมื่อพูดถึงการผลิตน้ำประปา  หลายคนอาจมีความเข้าใจว่า  น้ำประปาคือน้ำที่สูบขึ้นมาจากแหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติ ที่มีอยู่โดยทั่วไปและไม่ ต้องซื้อหา  เมื่อสูบขึ้นมาแล้วจ่ายผ่านไปตามเส้นท่อ  เพื่อให้ประชาชนอย่าง
พวกเราทุกคนได้ใช้กัน   แต่ในความเป็นจริงแล้ว  กว่าที่เราทุกคนจะได้มีน้ำประปาที่ใสสะอาด ปลอดภัย ไว้ใช้
สำหรับอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนั้น  น้ำประปาจะต้องผ่านขบวนการผลิตหลายขั้นตอน ได้แก่ การจัดหา
แหล่งน้ำดิบที่คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอที่จะใช้ในการผลิตน้ำประปา  การตรวจสอบคุณภาพของน้ำดิบ  การ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ การกำจัดสิ่งที่ปนเปื้อนมากับน้ำ การทำให้ตกตะกอน การกรองจนใสสะอาด การฆ่าเชื้อ
โรค และตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนสูบจ่ายไปให้กับประชาชน
           การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำดิบหรือการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบผลิตและวางท่อ ส่งน้ำเพิ่มเพื่อขยาย
พื้นที่ให้บริการ จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลทั้งนี้เพื่อให้มีน้ำประปาบริการอย่าง สม่ำเสมอ และเพื่อให้
ผู้ที่ยังไม่มีโอกาสใช้น้ำประปา ได้มีโอกาสใช้น้ำประปาจากการลงทุนวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ
           จากสถานการณ์แหล่งน้ำในปัจจุบัน กปภ. มีความจำเป็นต้องซื้อน้ำดิบจากแหล่งน้ำของเอกชนและส่วน
ราชการมาผลิตเป็นน้ำ ประปา  เนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937