ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > สาระน่ารู้ > โครงการน้ำประปาดื่มได้
โครงการน้ำประปาดื่มได้
          น้ำประปาของ กปภ. ที่ผลิตจากโรงกรองน้ำทุกแห่ง มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถดื่มได้ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคขององค์การอนามัยโลก(WHO)  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น กปภ. จึงร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ประกาศรับรองพื้นที่โครงการน้ำประปาดื่มได้ขึ้นปีละประมาณ 10 แห่ง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการบริโภคน้ำ ประปามากยิ่งขึ้น
           การประกาศรับรองว่าน้ำประปาดื่มได้จากกรมอนามัยนี้  นอกจากประชาชนจะไม่มีค่าใช้จ่ายจากการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดแล้ว  ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนภูมิภาคอีกด้วย
           ในการดำเนินโครงการ กรมอนามัยจะเป็นผู้ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาของ กปภ. อย่างละเอียด  โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดจะเก็บตัวอย่างน้ำประปาบริเวณต้นทางที่โรงกรองน้ำและปลายทางของระบบจ่ายน้ำหรือบริเวณสถานที่สาธารณะ เช่น ตลาดสด โรงเรียน สถานที่ราชการ เพื่อนำมาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย แห่งละ 2 ครั้ง ใช้ระยะเวลาห่างกันประมาณ 1-2 เดือน หากคุณภาพน้ำ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้ง 2 ครั้ง ก็จะประกาศรับรองให้เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ได้มีการปรับปรุงระบบท่อส่งจ่ายน้ำแล้ว
           หลังจากประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้วจะยังคงมีการติดตามเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำประปาในบ้านของลูกค้าที่อยู่ในเขตพื้นที่น้ำประปาดื่ม ได้มีคุณภาพดีตลอดเวลาอย่างไรก็ตามลูกค้าควรหมั่นตรวจสอบระบบท่อ อุปกรณ์ บ่อพักน้ำในบ้านอย่างสม่ำเสมอด้วยว่าอยู่ในสภาพดีตลอดเวลาเช่นกัน
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937