ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > เกี่ยวกับ กปภ.เขต2 > ผู้บริหารกปภ.เขต2
ผู้บริหารกปภ.เขต2
 

 
 

 

# รายการหัวเรื่อง
1 กองแผนและวิชาการ
2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
3 กองระบบจำหน่าย
4 กองบัญชีและการเงิน
5 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 กองบริหารทั่วไป


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937