ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > เกี่ยวกับ กปภ.เขต2 > ภาระกิจหน้าที่รับผิดชอบ
ภาระกิจหน้าที่รับผิดชอบ
         การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการบริการด้านจัดหาน้ำสะอาด เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่การวางแผน จัดหาแหล่งน้ำ จัดสร้างระบบผลิต และจ่ายน้ำประปา การควบคุมกรรมวิธีในการผลิตจ่ายน้ำ
         การอำนวยความสะดวก ในการบริการจ่ายน้ำประปาสู่ประชาชน รวมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำประปา ซึ่งจะช่วยให้ ประชาชน ที่ใช้น้ำประปามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์อยู่เสมอดังนั้น "น้ำประปา" จึงเป็นน้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรคและพิษภัยต่าง ๆ เหมาะสำหรับใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ต่าง ๆ

        ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ประชาชน และโรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการน้ำประปา เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ แหล่งน้ำธรรมชาติมีอยู่จำกัด ประกอบกับการประปาที่มีอยู่เดิมมีอัตราการผลิตน้อยมาก และการประปาที่รับโอนมาก็อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม ไม่สามารถให้บริการน้ำสะอาดแก่ประชาชนได้เพียงพอ การประปาจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงขยายเพิ่มกำลังผลิต เปลี่ยนเส้นท่อขยายเขตการให้บริการตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้ทันกับความต้องการของประชาชน และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งแต่ละปี การประปาส่วนภูมิภาค จึงได้มีการปรับปรุงขยายให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนทั่วประเทศเป็นจำนวนเงินหลายพันล้านบาทน้ำประปาที่แจกจ่ายให้บริการสู่ประชาชนนั้น มีการควบคุมคุณภาพน้ำ โดยการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างละเอียดและสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำโดยการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ อย่างละเอียด และสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในมาตรฐานน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภค ก่อนแจกจ่ายสู่ประชาชน

       นอกจากนี้ ยังมีการออกไปเก็บตัวอย่างน้ำประปา จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาต่าง ๆ มาตรวจสอบคุณภาพอยู่เป็นประจำ หากพบว่าคุณภาพน้ำเปลี่ยนไป จะทำการหาสาเหตุ และจัดการแก้ไขทันทีกองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937