ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > เกี่ยวกับ กปภ.เขต2 > ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 จากการรวม 2 หน่วยงาน คือ การประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทยกับการประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขภายใต้พระราชบัญญัติ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์ ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา สำรวจจัดหาแหล่งน้ำดิบ - และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา กปภ.มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจการประปา ทั่วประเทศ รวม 73 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่จำหน่ายน้ำ ของการประปานครหลวง และพื้นที่ชุมชน ในท้องถิ่น ที่ได้รับการสัมปทานดำเนินการกิจการประปาเอง

          ปัจจุบัน การประปาส่วนภูมิภาค มีสำนักงานประปา 230 แห่ง ภายใต้การบริหารจัดการของการประปาส่วนภูมิภาคเขต จำนวน 10 เขต และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแต่ละแห่ง จะบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบจ่ายน้ำ ตั้งแต่ 2-10 แห่ง ซึ่งเมื่อนับระบบผลิต และ/หรือ ระบบจ่ายน้ำ ของ กปภ. ทั้งหมดแล้วมีระบบดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 533 แห่งกองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937