ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) จัดประชุมหัวหน้างานและตัวแทนพนักงาน โครงการ (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) จัดประชุมหัวหน้างานและตัวแทนพนักงาน โครงการ (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (๒๑ ส.ค.2561) การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายชัยฤทธิ์  จูสกุลวิจิตร์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (พ)  นางจิรนันท์ อินทร์แก้ว ผช.ผจก.กปภ.สาขารังสิต (พ) พร้อมหัวหน้างานและตัวแทนพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ , เตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์ราชการแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี (Pathum Thani Provincial Government Service Center) ,เตรียมความพร้อมกิจกรรม Big Cleaning Day , พิจารณาคัดเลือกดาวด่าวประจำเดือนสิงหาคม  รวมถึงการหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในด้านต่างๆให้บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
.............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937