ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวงจัดกิจกรรม Morning Talk พฤษภาคม 2561
กปภ.สาขาคลองหลวงจัดกิจกรรม Morning Talk พฤษภาคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ.สาขาคลองหลวง นำโดย ผู้จัดการฯ นายภวัต แผลงศรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการฯ นางสาวศศิธร ผิวสอาด หัวหน้างานและพนักงานได้ร่วมจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง  เพื่อหารือการบริหารงานด้านต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย การควบคุม ข้อปฏิบัติ กลยุทธ์ แนวทาง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตลอดจนการรายงานผลแผนการปฏิบัติการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน เพื่อให้การการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
.........................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937