ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มีนาคม 2561 ครั้งที่ 6/2561
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มีนาคม 2561 ครั้งที่ 6/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น. นางสาวเปรมอัทยา  กัณฑมณี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มีนาคม  2561 ครั้งที่ 6/2561 โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1.) การดำเนินการตามคู่มือGECC 2.)การรับผิดชอบงานตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ  3.) ปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไข ของแต่ละสายงาน พร้อมได้ทำการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 2/ 2561 ได้แก่ นางสาวอำภา  สิงหพานิช พนักงานคอมพิวเตอร์6  ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร ปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของ กปภ.ต่อไป และต่อจากนั้น ได้มีการประชุมคณะกรรมการ WSP พร้อมกับพนักงานผลิต
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937