ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาปากช่อง จัดประชาคม กับ ผู้นำชุมชน และ ตัวแทนชาวบ้าน เพิ่อสำรวจความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ต่อการจัดทำฝายมีชีวิตเพิ่อชะลอน้ำ
กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาปากช่อง จัดประชาคม กับ ผู้นำชุมชน และ ตัวแทนชาวบ้าน เพิ่อสำรวจความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ต่อการจัดทำฝายมีชีวิตเพิ่อชะลอน้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          น.ส. เปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการ กปภ.สาขาปากช่อง พร้อมด้วย นายพงษ์สิทธิ์ สุวรรณเจตต์ หัวหน้างานแหล่งน้ำ กองแผนและวิชาการ กปภ.เขต 2 และทีมงาน ร่วมด้วย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย จัดประชาคม กับ ผู้นำชุมชน และ ตัวแทนชาวบ้าน หมู่ 1 และ หมู่ 6 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เพิ่อสำรวจความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ต่อการจัดทำฝายมีชีวิตเพิ่อชะลอน้ำ ณ คลองลำตะคอง บริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตามโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน เพื่อนำไปขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 มาดำเนินการ          
          สำหรับการจัดประชาคมในครั้งนี้ กปภ.สาขาปากช่อง ได้รับเกียรติจากนายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิศา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ และ อ.มนูญ มนูขจร อาจารย์ประจำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับประโยชน์และความจำเป็นของการสร้างฝายชะลอน้ำ พร้อมขอความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ กปภ.ข.2 แห่งที่ 1 ในการนี้ ชาวบ้านในชุมชนได้แสดงความสนับสนุนและลงรายมือชื่อเพื่อแจ้งความต้องการให้มีการจัดสร้างฝายในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937