ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องร่วมออกโครงการตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561 ณ.เทศบาล 26 ซ.นันทเขต ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นคราชสีมา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องร่วมออกโครงการตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561 ณ.เทศบาล 26 ซ.นันทเขต ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นคราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องนำโดยนางสาวเปรมอัทยา  กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน CSR โครงการตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2561ณ.เทศบาล 26 ซ.นันทเขตต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นคราชสีมา พร้อมแจกเอกสารแผ่นพับ การตรวจสอบมิเตอร์น้ำ ตรวจสอบในสะอาดของน้ำประปา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างถูกวิธี ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปาภายใน ประชาสัมพันธ์ภารกิจของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปภ. ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน
.............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937