ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมถอด ฝาก และบรรจบมาตรวัดน้ำ กรณีผู้ใช้น้ำถูกงดจ่ายน้ำประปา เฉพาะกรณีมาตรวัดน้ำขนาด Ø 1/2 นิ้ว
ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมถอด ฝาก และบรรจบมาตรวัดน้ำ กรณีผู้ใช้น้ำถูกงดจ่ายน้ำประปา เฉพาะกรณีมาตรวัดน้ำขนาด Ø 1/2 นิ้ว
ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์
  1. กรณีผู้ใช้น้ำประปาถูกงดจ่ายน้ำไม่ว่ากรณีใด หากผู้ใช้น้ำจะขอใช้น้ำประปาในอาคารนั้นอีก ผู้ขอใช้น้ำต้องชำระค่าน้ำประปาที่ค้างชำระทั้งหมดก่อน การติดตั้งมาตรวัดน้ำให้คิดค่าธรรมเนียมถอด ฝาก และบรรจบมาตรวัดน้ำขนาด Ø 1/2 นิ้ว เป็นเงินรวมครั้งละ 300 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันถูกงดจ่ายน้ำประปา หากเกินกำหนดให้ถือว่าสิทธิการใช้น้ำเป็นอันระงับไป
  2. อัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937