ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > งานแผนที่แนวท่อ(GIS) กปภ.ข.2 จัดประชุม การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Wmap 9.12 และ Wmap 9.15)
งานแผนที่แนวท่อ(GIS) กปภ.ข.2 จัดประชุม การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Wmap 9.12 และ Wmap 9.15)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 โดยงานแผนที่แนวท่อ กองระบบจำหน่าย จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Wmap 9.12 และ Wmap 9.15) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 โดยมี นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้อำนวยการกองระบบผลิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้พนักงานผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำข้อมูล GIS ไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937