ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระพุทธบาทจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2560
กปภ.สาขาพระพุทธบาทจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จัดกิจกรรมเติมใจใหก้ัน ครั้งที่ 2/2560 โดยการออกพบลูกค้าและประชาชน ณ บริเวณวัดหน้าพระลาน หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ร่วมกับ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนในเชิงรุก และเพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในกิจกรรมนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ได้ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปปา รับเรื่องร้องเรียน และให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปา พร้อมทั้งแจกน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ผู้เข้ารับบริการด้วย
.........................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937