ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 7/2560 ประจำเดือน เมษายน 2560
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 7/2560 ประจำเดือน เมษายน 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 10:30  น. นางดวงทิพย์  พิทักษานนท์กุล  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 7/2560 ประจำเดือน เมษายน 2560 โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1.) เป้าหมายและผลการดำเนินงาน 6 เดือน  2.)ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขของแต่ละสายงาน 3.) การอยู่เวรในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลกรและพัฒนาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ต่อจากนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการ WSP และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมกับร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
....................................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937