ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์  2559 เวลา 09.00 น. นำโดยนางดวงทิพย์  พิทักษานนท์กุล  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2560 ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับพนักงานในสังกัดในเรื่องดังนี้ 1) นโยบายเร่งด่วน 5 ข้อหลัก 2)ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสายงานต่าง ช่วงเวลา 13.00 น ถึง 16.30 น.ประชุมคณะกรรมการโครงการ WSP พร้อมด้วยพนักงานผลิต  
          และยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานในดียิ่งขึ้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และร่วมปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสู่เป้าหมายของ กปภ.ต่อไป 
.................................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937