ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหารและพนักงาน สายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ๔/๒๕๕๙
ผู้บริหารและพนักงาน สายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ๔/๒๕๕๙
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔)  พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ณ หอประชุมสวนริมเขา จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในการนี้ ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายบริหารความเสี่ยงร่วมให้ความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีหัวข้อในการประชุม ดังนี้ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.), องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของ คตง., การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กปภ.พร้อมกันนี้ จัดให้มีการ Workshop  ปรับปรุงแผนควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๑๐๐ คน 
          และวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้บริหารและพนักงานสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) ร่วมกันประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม โรงแรมศุภาลัย รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในการนี้ นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โดยได้เร่งรัดให้การดำเนินงานการจัดการน้ำสูญเสีย และการจัดทำข้อมูล GIS ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละสาขาทั้ง กปภ.ข.๒ และ กปภ.ข.๓ ทั้งนี้ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) ได้เน้นย้ำให้ร่วมมือกันให้บริหารจัดการการให้บริการน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับ WARNS Model ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีน้ำสะอาดอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
..................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ รายงาน
          

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937