ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 และ กปภ.ข.3 ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กปภ.ข.2 และ กปภ.ข.3 ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาสวนภูมิภาคเขต 2 และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประชุมซักซ็อมแนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) เป็นประธานในการประชุม และมี ผู้บริหาร ผู้จัดการสาขา และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559  ณ หอประชุมสวนริมเขา อ.เมือง จ.สระบุรี ระหว่างเวลา 09.30 - 16.30 น. ............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937