ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครั้งที่ 1/2560
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครั้งที่ 1/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายธนิต ธนเสนีวัฒน์ ผอ.สำนักปฏิบัติการ 1 รก.ในตำแหน่ง ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  "Morning Talk" ครั้งที่ 1/2560 คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสและดาวเด่นประจำเดือนตุลาคม 2559 ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 07.00-08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) 
         กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม 5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน  จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ  น้ำชา กาแฟ  โอวัลติน และข้าวต้มไก่  ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้ 
          นายธนิต ธนเสนีวัฒน์ ผอ.สำนักปฏิบัติการ 1 รก.ในตำแหน่งผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดกิจกรรมสนทนายามเช้า"Morning Talk" ครั้งที่ 1/60 โดยกล่าวถึงความสำคัญของการก้าวสู่ องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) ว่ามีความสำคัญอย่างไร และการที่จะเป็นองค์กรสมรรถนะสูงได้นั้นต้องทำอย่างไร รวมถึงวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน" และ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 11 ข้อพร้อมมอบนโยบาย " WARNS " ของท่านผู้ว่าการ กปภ. ว่ามีความหมายอย่างไร ให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ 
          นายเชิดชาย มนชม หนง.ผลิต แจ้งว่าการเข้าร่วมพิธีต่าง ๆ ที่จังหวัดจัดขึ้นจะแบ่งเป็นชุด สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อให้พนักงานมีโอกาสเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงและทั่วถึง และจะจัดเวรสำนักงาน และเวรอัคคีภัย ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น           นางลฎาภา โกวพัฒนกิจ หนง.อำนวยการ แจ้งว่า ในปีงบประมาณนี้ ได้รับงบประมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมา จึงขอให้พนักงานช่วยกันประหยัด โดยนายธนิต ธนเสนีวัฒน์ กล่าวเสริมว่า เรื่องนี้เป็นเหมือนกันหมดทุกสาขาทั่วประเทศ หากมีความจำเป็นจริง ๆ น่าจะขอเพิ่มได้โดยให้เหตุผลประกอบด้วย           นางสุธินี ศิลาพักตร์ หนง.จัดเก็บรายได้ 1 ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยนายธนิต ธนเสนีวัฒน์ กล่าวสรุปว่า เรื่องนี้ต้องมีการเรียกประชุมทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป           จากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน  โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ  และ  ผลการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ได้แก่ นายนคร ขอแนบกลาง หัวหน้างานบริการฯ เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุสาหะ อุทิศเวลาให้กับการทำงาน อัธยาศัยดี มนุษย-สัมพันธ์ดี  เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน  จึงทำให้เพื่อนร่วมงาน  โหวตให้เป็น "ดาวเด่นประจำเดือน" และผลการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3  ได้แก่ นายนคร ขอแนบกลาง หัวหน้างานบริการฯ 
...................................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 

 

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937