ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 ร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์และศึกษาดูงาน กฟภ. จังหวัดนครนายก
กปภ.ข.2 ร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์และศึกษาดูงาน กฟภ. จังหวัดนครนายก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ผู้บริหารและพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เข้าศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครนายก ด้านการจัดการองค์ความรู้ในการให้บริการประชาชนในมิติต่างๆ การเป็นองค์กรโปร่งใส การจัดกิจกรรม 5 ส. การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) งานระบบสารสนเทศลูกค้า (CIS) และกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ร่วมกับคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กปภ. และ ร่วมประชุมคณะกรรมการการกิจการสัมพันธ์ประจำเดือน เพือรายงานผลการบริหารจัดการน้ำในปี 2559-2560 และผลการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและยังไม่แล้วเสร็จของ กปภ.ข.2  ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีนายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการ กปภ. เป็นประธานการประชุม  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา
...................................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937