ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าแก่น้องๆนักเรียน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าแก่น้องๆนักเรียน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

 
           เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา งานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมกับงานน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่น้องๆนักเรียนจากหลากหลายสถาบัน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อสร้างจิตสำนึกให้น้องๆรู้จักการใช้น้ำอย่างถูกวิธี ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน โดยผ่านกิจกรรมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล ซึ่งสร้างความสนใจได้เป็นอย่างมาก
..............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937