ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่องได้จัดทำ morning talk ครั้งที่ ๙ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
กปภ.สาขาปากช่องได้จัดทำ morning talk ครั้งที่ ๙ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน  2559 เวลา 09.00 น. นำโดยนางดวงทิพย์  พิทักษานนท์กุล  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน  2559 ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับพนักงานในสังกัดในเรื่องดังนี้

1. แนะนำหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียคนใหม่ นายคณิน รูมะปาน

2. ซ้อมแผนการจัดทำระบบการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ (BCP)

3  ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรม 11 ประการ โดยให้พนักงานแต่ละคนได้กล่าวถึงพฤติกรรม 1 ใน 11 ประการของค่านิยมองค์กรของตนเอง

4  คัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน มิถุนายน 2559 นายสุรศักดิ์ ชาภิรมย์ นายช่างโยธา6

 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสายงานต่าง

 ช่วงเวลา 13.00 น ถึ0 16.30 น.ประชุมคณะกรรมการโครงการ WSP พร้อมด้วยพนักงานผลิต

และยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานในดียิ่งขึ้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และร่วมปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสู่เป้าหมายของ กปภ.ต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937