ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2559
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ. (พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะทำงาน WSPฯ ได้กล่าวขอบคุณ คณะทำงาน ที่ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ในวันที่ 25 มีนาคม 2559  ที่ผ่านมา สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีประชาชน นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจจำนวนมาก พร้อมทั้งสื่อมวลชน ได้นำไปเสนอข่าวออกสื่อโทรทัศน์ หลายสำนัก เช่น เวิร์คพ้อยท์ ทีวี  อีกทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ได้นำเสนอภาพข่าว ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาอีกด้วย
          นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต เลขาคณะทำงานฯ แจ้งต่อคณะทำงาน เพื่อรับทราบการดำเนินงานของงานผลิต
          1. รายงานความคืบหน้า การซ่อมเครื่องสูบน้ำขนาด  1,300 ลบ.ม./ชม. ของสถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 2  ชำรุด  สาเหตุเกิดจาก แวริ่ง เหล็กหล่อผุกร่อน ทำให้เกิดอาการสั่น ต้องกลึงใหม่ และจะดำเนินการสั่งซื้อ แวริ่งทองเหลือง จำนวน 3 ชุด เตรียมพร้อมใช้งานให้ได้อย่างต่อเนื่อง
          2. งานผลิต ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่สถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 2 ว่ามอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 315 kV (CVM01A2) มีเสียงดังผิดปกติ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบลูกปืนของมอเตอร์ไฟฟ้าชำรุด ประธานคณะทำงานฯ แจ้งให้งานผลิต บันทึกข้อมูลในระบบ PM และเร่งดำเนินการจัดซ่อมแก้ไขโดยด่วนต่อไป           
          
          3. งานผลิต ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในระบบผลิต (WP) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ ความถูกต้อง ของคณะทำงาน WSPของ กปภ.ข.2      
          นายนคร ขอแนบกลาง หัวหน้างานบริการฯ ช่างคุมงาน การขุดลอกสระพักตะกอน ของสถานีสูบน้ำพระนครศรีอยุธยา 2รายงานต่อคณะทำงานฯ ว่า ขณะนี้ได้ทำหนังสือถึงผู้รับจ้าง ให้มาดำเนินการซ่อมรางระบายตะกอน ที่แตกชำรุด จำนวน 2 ฉบับ แล้ว แต่ผู้รับจ้างเพิกเฉย ในครั้งต่อไป จะส่งประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ให้ผู้รับจ้างทราบ หากผู้รับจ้างไม่มาดำเนินการแก้ไข จะดำเนินการจ้างผู้รับจ้างภายนอกมาดำเนินการจัดซ่อมแล้วหักเงินจากเงินประกันสัญญา เพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์ ของ กปภ.    
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937