ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมอจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559
กปภ.สาขาบ้านหมอจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ ออกพบและให้บริการลูกค้าและประชาชนในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 บริเวณหมูบานมั่นคง ชุมชนหัวประแจ หมู 9,10 ต. บานครัว อ. บานหมอ จ. สระบุรี โดยนำพนักงานจำนวน 15 คน ออกให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจายน้ำภายในบาน จำนวน 26 ราย , คนหาและซอมแซมทอแตกรั่วภายในบาน จำนวน 5 ราย , คนหาและซอมแซมทอแตกรั่วหนาบาน/นอกบาน จำนวน 2 ราย , รับเรื่องรองเรียน จำนวน 3 ราย , รับคำขอติดตั้งประปาใหม จำนวน 3 ราย และใหความรูเรื่องการดูแลระบบประปาภายในบาน 113 ราย ทั้งนี้ จากการสอบถามลูกค้าพบว่าเรื่องที่ลูกคาตองการคือ เรื่องการชำระคาน้ำ ซึ่งยังมีบางบานไมไดรับใบแจงหนี้ กปภ.สาขาบ้านหมอจึงจะแกปญหาด้วยการติดกลองรับใบแจงหนี้หนาบานให้
.........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937