ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ดำเนินงานโครงการเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ดำเนินงานโครงการเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมกับพนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ,สาขาผักไห่ ,สาขาเสนา และสาขาท่าเรือดำเนินงานโครงการเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ ในวันศุกร์ที่  25 มีนาคม 2559
          การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี 2559 เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติที่ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นจริง จะต้องช่วยกันรณรงค์ประชาชนทั่วประเทศให้ตระหนักรู้และร่วมกันลดใช้น้ำอย่างเป็นรูปธรรมทุกครัวเรือน  กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดแนวทางให้ กปภ. ดำเนินมาตรการป้องกัน แก้ไข และรับมือภัยแล้งทั้งด้านแหล่งน้ำดิบ ด้านการผลิตและจ่ายน้ำ ด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงด้านการช่วยเหลือประชาชนโดยมีเป้าหมายไม่มีพื้นที่ใดหยุดผลิตน้ำประปา
          เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำจะได้มีน้ำประปาอุปโภค บริโภคตลอดหน้าแล้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคจึงจัดโครงการเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ โดยมีวัตถุประสงค์3 ประการ คือ 
1. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงภัยแล้งใกล้ตัวและมีจิตสำนึกประหยัดน้ำ
2. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือประหยัดน้ำจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         

3. เตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤติภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปี 2559 นี้ โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ ของการประปาส่วนภูมิภาค 4สาขาภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ โดยแนะนำวิธีการประหยัดน้ำ  ตรวจสอบอุปกรณ์ประปา พร้อมแจกเอกสาร/แผ่นพับ/สติ๊กเกอร์ประหยัดน้ำ
          กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ดำเนินงานโครงการเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ ในวันศุกร์ที่  25 มีนาคม 2559  ร่วมกับพนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วย กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) นำโดย  นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา   นางอังสนา เจียมศรีวงศ์  ผช.ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยาหัวหน้างานและพนักงาน รวม 56 คน  กปภ.สาขาเสนา นำโดย นางมาลี มีสิทธิ์ ผจก.กปภ.สาขาเสนา และพนักงานรวม 15 คน  กปภ.สาขาท่าเรือนำโดย นายสุชาติ ศรีพา ผจก.กปภ.สาขาท่าเรือและพนักงานรวม 10 คน กปภ.สาขาผักไห่ นำโดย นางอิสรีย์ พลเสน ผจก.กปภ.สาขาผักไห่  และพนักงานรวม 12 คน  รวมผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 93 คน  แต่งกายเสื้อยืดสีฟ้ามีตราสัญลักษณ์ กปภ.
          หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด  ได้ร่วมกันเดินรณรงค์  จากสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ผ่านข้างศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านหน้าห้างเทสโก้โลตัส เลี้ยวซ้ายเข้าถนนโรจนะ ผ่านสี่แยกวัดพระญาติ ผ่านเจดีย์วัดสามปลื้ม แล้วเลี้ยวซ้ายไปสิ้นสุดที่ หน้าวัดใหญ่ชัยมงคลโดยเส้นทางที่เดินรณรงค์ผ่าน ล้วนเป็นสถานที่สำคัญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมีประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจจำนวนมาก
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937