ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแผนฝึกปฏิบัติเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัดปทุมธานี
กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแผนฝึกปฏิบัติเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัดปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. นางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแผนฝึกปฏิบัติเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัดปทุมธานี ในการนี้ได้ขอความร่วมมือรับการสนับสนุนเรือขุดลอกสันดอนในคลองรพีพัฒน์ คลอง ๑๓ ในกรณีหากเกิดถนนทรุดตัว และดินสไลด์อาจจะเป็นเหตุขวางทางเดินของน้ำ ทำให้น้ำไหลมาไม่ถึงหน้าสถานีผลิตน้ำคลอง ๑๓ ซึ่งจะส่งผลกระทบให้น้ำในคลอง ๑๓ แห้งขอด และทำให้ไม่สามารถผลิตจ่ายน้ำประปาได้นั้น ปรากฏว่าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือได้ให้ความมั่นใจว่าได้เตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์นี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937