ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > CSR กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดิ่มบรรจุขวดในงานวันคนพิการสากล จ.ปทุมธานี
CSR กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดิ่มบรรจุขวดในงานวันคนพิการสากล จ.ปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม
          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดยนางสาวจงจิตร์ ศรีแก่นกูด เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวด ให้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ปทุมธานี จำนวน 240 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรม "งานวันคนพิการสากลจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2559"          
          โดยงานจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่จะถึง ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น. โดยในงานมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ ความสามารถ ในงานนี้ ณ บริเวณห้องพัสดุ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937