ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาผักไห่ประชุมประชาคมท้องถิ่นสร้างความเข้าใจใช้น้ำประปา
กปภ.สาขาผักไห่ประชุมประชาคมท้องถิ่นสร้างความเข้าใจใช้น้ำประปา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลเมืองผักไห่ และพบปะพูดคุยกับผู้ใช้น้ำเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนใน พื้นที่ให้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ ผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ได้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบวิธีและขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา  พร้อมนี้ยังได้มอบของที่ระลึกให้กับลูกค้าผู้ใช้น้ำที่มีวินัยในการชำระเงิน ค่าน้ำประปา เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ลูกค้าต่อไป
........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937