ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ออกพบปะลูกค้า ตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ออกพบปะลูกค้า ตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางอังสนา    เจียมศรีวงศ์ ผช.ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา นายเชิดชาย มนชม หนง.ผลิต นางลฎาภา โกวพัฒนกิจ หนง.อำนวยการ นายนคร    ขอแนบกลาง หนง.บริการฯ และนายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด ออกพบปะลูกค้าตามโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 18 ธันวาคม2558 ระหว่างเวลา 10.00–16.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธนู ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นางอังสนา เจียมศรีวงศ์ ผช.ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา นายเชิดชาย มนชม หนง.ผลิต นางลฎาภา โกวพัฒนกิจ หนง.อำนวยการ นายนคร ขอแนบกลาง หนง.บริการฯ และนายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด ออกพบปะลูกค้าตามโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยการนำรถบริการเคลื่อนที่ PWA Moving Service ออกพบประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ รับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ รับชำระค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้ความรู้เรื่องระบบประปา การใช้น้ำอย่างประหยัด ถูกวิธี และประชาสัมพันธ์ ชี้แจงคุณภาพน้ำของ กปภ. เปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำของ อบท. ในวันที่ 18 ธันวาคม2558 ระหว่างเวลา 10.00– 16.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธนู ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในโอกาสนี้ นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้มอบของที่ระลึก ให้กับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลธนู เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานในท้องถิ่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร 
 

 

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937