ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 3/2559
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 3/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครั้งที่ 3/2559 คัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ธันวาคม2558 ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา07.00–08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)
          กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ น้ำชา กาแฟ โอวัลติน และ ข้าวต้มปลา ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำงาน โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และนำปัญหาที่พบเห็นของแต่ละงานมาปรับปรุงแก้ไข ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้ ได้แก่
          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา กล่าวขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร่วมให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก K-water ประเทศเกาหลีใต้ นำโดย Mr.LEE,JEWON พร้อมคณะรวม 21 คน เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น.
          ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะนำคณะผู้เข้ารับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ศึกษา ดูงาน ณ สถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 2 ขอให้เตรียมการต้อนรับด้วย
          ขอให้งานจัดเก็บรายได้ เตรียมความพร้อมในการเปิดบริการให้ผู้ใช้น้ำชำระเงินในตอนเช้าก่อนเวลาทำงาน 8.00-8.30 น. เพื่อให้บริการผู้ใช้น้ำ จะได้ไปทันเวลาทำงานตามปกติได้ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้น
          งานบริการฯ ทำการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ต้องแจ้งเจ้าของบ้านให้ทราบทุกครั้ง หากเจ้าของบ้านไม่อยู่ให้แจ้งบ้านข้างเคียง หรือทำหนังสือแจ้งทิ้งไว้ และการคุมงานซ่อมท่อขอให้ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กปภ. หากเห็นสมควรติดตั้งประตูน้ำตัดตอนเพิ่มขึ้น เพื่อกำหนดพื้นที่ให้แคบ ตำแหน่งใดให้นำเสนอมา เพื่อให้การปิดน้ำแต่ละครั้ง มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำให้น้อยที่สุด
          ประเด็นที่ต้องดำเนินการแก้ไข จากการเข้าตรวจของกองตรวจสอบภูมิภาค 1 สำนักตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน ขอให้แต่ละงาน เร่งรัดดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามกำหนด และรายงานความคืบหน้า ให้สำนักตรวจสอบทราบ ภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้แจ้งไว้ด้วย
          การทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ ตามที่ท่านรองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4)สั่งการให้ กปภ.สาขา ในสังกัด รปก.4 ติดตั้งป้าย "น้ำดิบ มีเหลือน้อย ใช้สอย ต้องประหยัด" ไว้ที่สำนักงาน และสถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 2 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เนื่องจากน้ำในเขื่อนใหญ่ ที่มีผลกระทบกับการผลิตน้ำของกปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิตติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำใช้ได้เพียง 22 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น
          นางอังสนา เจียมศรีวงศ์ ผช. ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งให้พนักงานทราบว่า งานจัดเก็บรายได้ ได้ขยายเวลาปิดรับชำระค่าน้ำประปา จากเดิม 15.30 น. เป็น 16.30 น.
          นายเชิดชาย มนชม หนง.ผลิต แจ้งว่า ในการปิดน้ำซ่อมท่อทุกครั้งให้แจ้งรายละเอียดให้งานผลิตด้วย เนื่องจากเมื่อมีโทรศัพท์ จากผู้ใช้น้ำเข้ามาสอบถาม หากงานผลิตไม่ทราบเรื่อง ทำให้ตอบผู้ใช้น้ำไม่ได้ อาจทำให้เกิดข้อร้องเรียนได้
          ต่อมาเป็นการเน้นย้ำให้พนักงานนำค่านิยมองค์กร "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน" และ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 11 ข้อ โดยเน้นย้ำให้พนักงานนำมาปฏิบัติให้เคยชิน จนเป็น "วัฒนธรรมองค์กร" และ ให้พนักงานในแต่ละงานยกตัวอย่างการทำงาน ที่อยู่ในค่านิยมองค์กร 11 ข้อ ซึ่งทุกคนยกตัวอย่างได้เป็นอย่างดี
          จากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน และดาวเด่นประจำไตรมาส โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ และ ผลการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนโดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ ได้แก่ นายศุภสิทธิ์ ภู่สุดแสวง ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุสาหะ อุทิศเวลาให้กับการทำงาน อัธยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน จึงทำให้เพื่อนร่วมงาน โหวตให้เป็น "ดาวเด่นประจำเดือน" ธันวาคม 2558 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937