ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าMorning Talk ครั้งที่ 1/2559
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าMorning Talk ครั้งที่ 1/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

       กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครั้งที่ 1/2559 คัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ตุลาคม2558 และดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 4ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์) ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา07.00–08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)

      กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ น้ำชา กาแฟ โอวัลติน และ ข้าวต้มหมู และ ข้าวต้มไก่ ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำงาน โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และนำปัญหาที่พบเห็นของแต่ละงานมาปรับปรุงแก้ไข ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้ ได้แก่

      นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา กล่าวขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" ครบทั้ง 12ครั้ง ในปีงบประมาณ 2558 และแจ้งว่า ผลประกอบการในปีงบประมาณ 2558 ของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) บรรลุตามเป้าหมายในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้เป็นผลจากความร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกคน ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย พร้อมทั้งแนะนำ นางอังสนา เจียมศรีวงศ์ ผช.ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา ที่มาดำรงตำแหน่งใหม่

      และกล่าวเพิ่มเติม ขอให้พนักงานทุกคน ใช้เทคโนโลยี ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ต่อหน่วยงาน ตัวอย่าง งานผลิต ใช้ Line ส่งข้อมูล ประสานงาน ระหว่างงานบริการฯ กับงานผลิต รายงานปริมาณน้ำผลิตจ่าย ให้งานบริการทราบ ทุก ๆ 3 ชั่วโมง เพื่องานบริการฯ จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ในการควบคุมน้ำสูญเสียทุกวัน และเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้ปริมาณน้ำสูญเสีย สูงเกินเป้าหมายที่ กปภ. กำหนด รวมทั้งงานลูกค้าสัมพันธ์ ได้ตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อรวบรวม ผู้ใช้น้ำที่ร้องเรียนในสื่อต่าง ๆ ให้เข้ามารวมในกลุ่ม เพื่อจะได้แจ้งปัญหา ข้อขัดข้องในการให้บริการโดยตรง ทำให้ข้อร้องเรียนลดลง

      ปัญหาภัยแล้งในปี2559 คาดว่าจะรุนแรงกว่าปี 2558 เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนใหญ่หลัก เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิตติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่ส่งผลกระทบกับการผลิตน้ำ ของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) น้ำในเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากฝนไม่ตกลงเหนือเขื่อน กรมชลประทาน ต้องลดการระบายน้ำ โดยไม่ให้ชาวนาทำนาปรังและบริหารจัดการน้ำไว้เพื่อการอุปโภค – บริโภค ซึ่งคาดว่าภัยแล้งจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม2559 และแจ้งให้งานผลิต เฝ้าระวัง และดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่เตรียมไว้ เพื่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้น้ำ น้อยที่สุด

      นางอังสนา เจียมศรีวงศ์ ผช. ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งให้พนักงาน กรอกแบบฟอร์ม ความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ในเวปไซด์ กปภ. ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ต่อมาเป็นการเน้นย้ำให้พนักงานนำค่านิยมองค์กร "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน" และ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 11 ข้อ โดยให้พนักงานนำมาปฏิบัติให้เคยชิน จนเป็น "วัฒนธรรมองค์กร"โดยให้หัวหน้างาน และพนักงานงานละ 2 คน ยกตัวอย่างการทำงาน ที่อยู่ในค่านิยมองค์กร 11 หัวข้อ ซึ่งพนักงานทุกคน ตอบได้เป็นอย่างดี

      จากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน และดาวเด่นประจำไตรมาส โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ และ ผลการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนโดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ ได้แก่ นายวิฑูรย์ สดาพงษ์ ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล 4 เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุสาหะ อุทิศเวลาให้กับการทำงาน อัธยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน จึงทำให้เพื่อนร่วมงาน โหวตให้เป็น "ดาวเด่นประจำเดือน" ตุลาคม 2558 ผลการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ที่ 4 ได้แก่ นายนคร ขอแนบกลาง ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการฯ
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937